Algemene voorwaarden

Laura De Mot
Bazaar Brulé
De Merodelei 39 bus 3, 2600 Berchem
info@bazaarbrule.be
BE0761569665

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Laura De Mot, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Merodelei 39 bus 3, 2600 Berchem BTW BE 0761569665, Laura De Mot, (hierna ‘Bazaar Brulé’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bazaar Brulé moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bazaar Brulé aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bazaar Brulé niet. Bazaar Brulé is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bazaar Brulé is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via het contactformulier.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bazaar Brulé. Bazaar Brulé kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan een bestelling volbrengen door de volgende stappen te doorlopen:

 • De Klant voegt de gewenste producten toe aan zijn / haar winkelwagen
 • In de winkelwagen geeft de Klant de correcte gewenste hoeveelheden aan per product
 • De Klant gaat vervolgens door naar het afrekenen van de bestelling
 • De Klant vult de nodige gegevens in zodat Bazaar Brulé de bestelling correct kan behandelen
 • De Klant selecteert een gewenste betaalmethode en levermethode
 • De Klant kijkt zijn / haar bestelling na
 • De Klant voltooit de bestelling

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via PayPal

Betaling dient te gebeuren tijdens het afrekenen op de site met een van de bovenstaande betaalmethoden. Betalingen worden alleen in euro geaccepteerd. Valuta-conversiekosten zijn voor de rekening van de klant. Betalingskosten en betalingswijzen zijn onder voorbehoud.

B2B klanten kunnen bestellen per overschrijving via het rekeningnummer: IBAN BE05001900140575 met vermelding van het factuurnummer. Betaling per bankoverschrijving dient te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum. Als dit niet gebeurt, zal dit leiden tot een persoonlijke herinnering in de derde week na ontvangst van je bestelling met een administratieve kost van € 15. Als er na de derde week geen betaling heeft plaatsgevonden, zal het wettelijke bedrag van 8% intrest toegevoegd worden, gerekend vanaf de eerste dag na de eerste betalingstermijn van 2 weken.

Bazaar Brulé is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na betaling verbindt Bazaar Brulé zich ertoe de bestelling op gepaste en tijdige wijze (zoals weergegeven onder artikel 5) te leveren. In het geval van gebeurtenissen buiten onze controle, zoals stakingen, noodweer en overheidsbeslissingen, zullen we de klanten informeren. Annuleringen zijn onder geen enkele omstandigheden mogelijk. We gaan weer door met de bestelling zodra de gebeurtenissen zijn verdwenen of de situatie is genormaliseerd.

Alle producten worden verzonden met Bpost tenzij de Klant de keuze maakt voor lokale ophaling. Lokale ophaling is gratis. De Klant kan de bestelling volgen via track & trace van de desbetreffende courier. Bazaar Brulé is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de track & trace informatie. In het geval dat de zending beschadigd is tijdens het transport, zal Bazaar Brulé de bestelling opnieuw verzenden of terugbetalen na bewijs van de verzendschade. Hiervoor dienen duidelijke foto’s bezorgd te worden op de dag van aankomst van de bestelling op info@bazaarbrule.be met vermelding van de Klant zijn / haar factuurnummer. De leveringsdatum in de track & trace informatie van de courier wordt als referentie genomen. Bazaar Brulé is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketten. De Klant is verantwoordelijk voor alle invoerrechten en belastingen wanneer het pakket internationale grenzen overschrijdt. Houd er rekening mee dat dit ook het Verenigd Koninkrijk omvat na Brexit. Een retour van een beschadigd product zal na goedkeuring van Bazaar Brulé geïnitieerd worden door Bazaar Brulé en de Klant dient de bestelling terug te sturen naar Bazaar Brulé volgens de afspraken bezorgd aan de Klant door Bazaar Brulé. De verzendkosten gekoppeld aan een retour met als oorsprong een beschadigd product na levering en goedgekeurd door Bazaar Brulé, komen voor rekening van Bazaar Brulé.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België.

Onderstaande verzendkosten zijn van toepassing zoals gespecificeerd tijdens het afrekenproces. Levertijden zijn slechts indicatief. Wanneer de levering langer dan 30 werkdagen duurt, komt de Klant in aanmerking voor annulering van zijn bestelling.

Bestemming

Geschatte leveringstijd

Prijs Verzending

Gratis Verzending

België

5-7 werkdagen

 € 5,95

Vanaf €100


Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Een retour van een annulering zal na goedkeuring van Bazaar Brulé geïnitieerd worden door Bazaar Brulé en de Klant dient de bestelling terug te sturen naar Bazaar Brulé volgens de afspraken bezorgd aan de Klant door Bazaar Brulé. De verzendkosten gekoppeld aan een retour met als oorsprong een annulering doordat het product na 30 dagen nog niet geleverd werd, komen voor rekening van Bazaar Brulé.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Bazaar Brulé was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Bazaar Brulé.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bazaar Brulé te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Bazaar Brulé.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt." De leveringsdatum in de track & trace informatie van de courier wordt als referentie genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Bazaar Brulé via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Bazaar Brulé heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bazaar Brulé, De Merodelei 39 bus 2600 Berchem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

"De directe kosten van het terugzenden van de goederen, 5,95 EUR komen voor rekening van de Klant."

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bazaar Brulé zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Bazaar Brulé alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, minus de retourkosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Bazaar Brulé op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Bazaar Brulé wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Bazaar Brulé geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Bazaar Brulé betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bazaar Brulé geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Geschenkbonnen

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. De leveringsdatum in de track & trace informatie van de courier wordt als referentie genomen. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Bazaar Brulé en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Bazaar Brulé. Een retour door garantie zal door Bazaar Brulé geïnitieerd worden en de Klant dient de bestelling terug te sturen naar Bazaar Brulé volgens de afspraken bezorgd aan de Klant door Bazaar Brulé.

Nadat het betreffende product met succes is geretourneerd aan Bazaar Brulé, wordt een nieuw product verzonden of wordt het oude product terugbetaald wanneer het product niet langer op voorraad is.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Bazaar Brulé zo snel mogelijk inlichten en Bazaar Brulé duidelijke foto’s bezorgen. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Bazaar Brulé is bereikbaar via e-mail op info@bazaarbrule.be of via het contactformulier op de website. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bazaar Brulé beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Bazaar Brulé zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Voor meer informatie, zie ons privacybeleid.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Bazaar Brulé om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bazaar Brulé. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17: Auteursrechten

Alles op de site, inclusief maar niet uitsluitend logo's, afbeeldingen, productontwerpen en teksten, zijn beschermd door internationaal auteursrecht. Elk gebruik van deze beschermde artefacten, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bazaar Brulé, is ten strengste verboden.